หลักสูตรเปรียบเสมือนการสร้างเรือ

ขั้นตอนการสร้างหลักสูตร

ขั้นตอนการสร้างเรือ

1.  วินิจฉัยความต้องการ : สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจำเป็นต่างๆ ของสังคม และผู้เรียน 1.  วินิจฉัยความต้องการ : สำรวจไม้ว่ามีไม้ใดในท้องถิ่นที่เหมาะสมในการสร้างเรือ
2.  กำหนดจุดมุ่งหมาย : หลังจากได้วินิจฉัยความต้องการของสังคมและผู้เรียนแล้วจะกำหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ชัดเจน 2.  กำหนดจุดมุ่งหมาย : กำหนดไม้ที่ใช้ในการสร้างเรือโดยเลือกเอาไม้ระแนงเนื่องจากเป็นไม้ที่แข็งแรง มีความคงทน ไม่ผุกร่อนง่าย
3.  คัดเลือกเนื้อหาสาระ : จุดมุ่งหมายที่กำหนด แล้วจะช่วยในการเลือกเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถของผู้เรียน โดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้ และสำคัญต่อการเรียนรู้ 3.  คัดเลือกเนื้อหาสาระ : การคัดเลือกสรรโครงสร้างเรือเพื่อขึ้นกระดูกงู ในแบบเป็นไม้ระเเนงโดยการตอกไม้
4.  จัดเนื้อหาสาระ : เนื้อหาสาระที่เลือกได้ ยังต้องจัดโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง และความยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 4.  จัดเนื้อหาสาระ : หาวัสดุที่เราเรียกกันว่า ชันอุดรอยรั่วเรือ แล้วทำการขัดแต่ง วัดขนาดของใยไฟเบอร์กลาส
5.  คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ : ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 5.  คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ : สร้างขาตั้ง ทำการเทไฟเบอร์ แล้ววางไม้เพื่อทำขาตั้ง เทเรซิ่นแล้วรอให้แห้ง
6.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ : ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจัดโดยคำนึงถึงเนื้อหาสาระและความต่อเนื่อง 6.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ : หงายท้องเรือ วัดระดับน้ำ ให้ตรงแนว ก่อนทำการถอดโครงไม้ แล้วอุดรอยที่เป็นช่อง
7.  กำหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล : ตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไรเพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ และกำหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผลอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร 7.  กำหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล : ตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไรเพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

เรือของดิฉันก็เปรียบเสมือนการสร้างหลักสูตร ต้องหาวัตถุดิบในการทำโครงสร้างเรือไปจนถึงประเมินว่าเรือสามารถล่องสู่แม่น้ำ ลำคลองได้หรือไม่ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้บังคับทิศทางในการนำลูกศิษย์ไปถึงฝั่งดังนั้นการสร้างเรือนี้จึงเป็นการกำหนดทิศทางในการเดิน ครูก็เช่นกันเปรียบเสมือน  “เรือจ้าง”   คือ การส่งศิษย์ให้ถึงฝั่ง เรือจ้างนั้นล่องลอยตามแม่น้ำ เมื่อศิษย์ตกน้ำ ความเป็นครูนั้นต้องช่วยเหลือ ให้ศิษย์ขึ้นมายังเรือจ้างให้ได้ ให้รอดพ้นจากภยันอันตรายทั้งปวง อบรม สั่งสอน ยกตัวอย่าง หรือผลกระทบที่ตามมาในภายหลัง เพื่อให้ศิษย์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ รู้ซึ้งถึงปัญหาต่าง ๆ ให้รอบรู้ทุกด้าน แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง  ตลอดการเดินทางของเรือจ้างนั้น

สรุปคือ การสร้างหลักสูตรเปรียบเสมือนการสร้างเรือโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้นำลูกศิษย์ให้ถึงฝั่งดังนี้

เข็มทิศ >> เรือทุกลำล้วนแล้วแต่ต้องมีเข็มทิศประจำเรือ เพื่อจะได้รู้ทิศรู้ทางที่กำลังจะแล่นไป เปรียบเสมือนครูและการสร้างหลักสูตร โดยครูจะต้องวางแผนการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับลูกศิษย์ นอกจากนี้ ครูยังเป็นผู้คอยสรรหาสิ่งดี และเป็นประโยชน์มาให้กับลูกศิษย์อยู่เสมอ

ฝีพาย >> เมื่อมีการวางแผนการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อย ครูก็จะนำความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ตัวเองสั่งสมมานาน นำมาสั่งสอนลูกศิษย์ เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้นำความรู้เหล่านั้นไปเป็นพื้นฐานความรู้ในการดำรงชีวิต และเป็นแนวทางสำหรับหนทางการมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคต

กัปตันเรือ >> การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือโรงเรียนต่างจำเป็นต้องมีข้อกำหนดกฏเกณฑ์ขึ้นมา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุข สำหรับในโรงเรียนนั้น ครูก็จะเป็นผู้ที่คอยตรวจดูความเรียบร้อยต่างๆ คอยอบรม ตักเตือนในยามที่ลูกศิษย์อาจจะทำผิดโดยไม่รู้ตัว คอยเป็นกำลังใจเมื่อเราท้อถอย และเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เราประสบความสำเร็จ

หางเสือ >> เป็นกลไกในการขับเคลื่อนของเรือ เปรียบได้กับคุณครู ที่จะคอยเป็นแรงผลักดัน และกระตุ้นให้ลูกศิษย์ตื่นตัว และสนใจอยากที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่เสมอ ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณครูทำลงไป ไม่ว่าจะดุ จะเคี่ยวเข็ญสักเพียงไหน นั่นก็เป็นเพราะอยากให้ลูกศิษย์ของท่านรู้จักรับผิดชอบ และมีทางที่เดินที่ดีในภายภาคหน้า

นางสาววิภาดา พินลา นักศึกษาปริญญาเอก รหัส 55262907 สาขาหลักสูตรและการสอน (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s